fbpx

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MG/LINIA dot. dostawy linii technologicznej do produkcji magazynu ciepła

MĄCZKA GROUP Sp. k., Pustków 385 B, 39-205 Pustków zaprasza do złożenia oferty na dostawę linii technologicznej do produkcji magazynu ciepła w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI MĄCZKA GROUP W WYNIKU WDROŻENIA WYNIKÓW PRAC B+R” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0013/22.

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Zapytanie ofertowe nr 1/MG/LINIA.
  2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
  3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Mączka Group Sp. K.

Pustków 385b
39-205 Pustków

[+48] 14 658 42 00
biuro@maczkagroup.pl

NIP 872-242-66-75
REGON 385169634
KRS 0000808846

Formularz kontaktowy


Scroll to Top